1. Toepasselijkheid en definities

Op alle met WeLeaf gesloten overeenkomsten en door WeLeaf georganiseerde reizen zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

- “WeLeaf” is de organisator van de Avonturen
- “Deelnemer” heeft betrekking op de persoon die een boeking maakt en meedoet aan een Avontuur
- “Overeenkomst” is de verbinding tussen WeLeaf en de Deelnemer over het geboekte Avontuur, inclusief deze Algemene Voorwaarden
- “Avontuur" is een reis of activiteit waaraan de Deelnemer meedoet


2. Omvang van de verplichtingen

a. De Overeenkomst die met WeLeaf gesloten wordt leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

b. Voor zover WeLeaf voor een juiste nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van de Deelnemer, is hij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken / verlenen ervan.

c. Als WeLeaf voor de uitvoering van een met WeLeaf gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is WeLeaf gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de Deelnemer dit zou doen als Deelnemer die derden zelf zou selecteren.


3. Annulering door de Deelnemer

a. WeLeaf adviseert de Deelnemer een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. WeLeaf is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.

b. Annulering dient per e-mail te worden gedaan via weleaf.reizenopeigenkracht@gmail.com.

c. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

- Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is de Deelnemer 50% van de prijs verschuldigd
- Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is de Deelnemer 75% van de prijs verschuldigd
- Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is de Deelnemer 100% van de prijs verschuldigd


d. Indien het Avontuur wordt geannuleerd vanuit WeLeaf door Covid restricties heeft de Deelnemer recht op volledige teruggave van de prijs. Verplaatsen naar een andere datum kan natuurlijk ook. Reeds gemaakte kosten door de Deelnemer voor vervoer en/of materialen zijn voor rekening van Deelnemer.


4. Garantieregeling bij Avontuur

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt WeLeaf voor de Avonturen gebruik van STO Garant. De Deelnemer kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt de Deelnemer op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van WeLeaf wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de boeking, dan betaalt de Deelnemer de reissom niet aan WeLeaf, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom tot na afloop van de Deelnemers boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van WeLeaf niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest de Deelnemer hoe de Deelnemer daar in dat geval aanspraak op maakt.


5. Betaling en reissom

a. Alle door WeLeaf opgegeven prijzen zijn per persoon en zijn opgegeven in Euro’s.

b. Alle door WeLeaf opgegeven prijzen zijn exclusief reiskosten van de deelnemer naar het land of de locatie waar het Avontuur plaatsvindt.

c. In de door WeLeaf opgegeven prijzen zijn niet inbegrepen: reisbagage, reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. WeLeaf adviseert het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

d. Betaling van de reissom van een Avontuur gaat als volgt:
1. De Deelnemer heeft het Avontuur geboekt en ontvangt van WeLeaf een factuur
2. STO Garant stuurt een email naar de Deelnemer met gebruikersnaam en wachtwoord
3. De Deelnemer betaalt de reissom via de website van STO Garant aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Na betaling is Deelnemer verzekerd van een plek
4. Na afloop van het Avontuur wordt het betaalde bedrag vrijgegeven aan WeLeaf


6. Aansprakelijkheid

a. WeLeaf en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade.

b. Voor schade die een direct gevolg is van aan WeLeaf en eventueel door hem ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door WeLeaf en eventueel door hem ingehuurde derden.

c. WeLeaf aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

d. Wanneer WeLeaf gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de Overeenkomst.

e. Voor zover sport en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van een met WeLeaf gesloten Overeenkomst, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of het voor hen fysiek verantwoord is aan een dergelijke activiteit mee te doen.


7. Opzegging door WeLeaf

a. WeLeaf kan de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van WeLeaf aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk aan Deelnemer medegedeeld worden. De Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardig Avontuur of op restitutie van de reissom of op een gedeelte daarvan indien het Avontuur al gestart is.

b. Het minimum aantal deelnemers voor de Avonturen bedraagt vier. WeLeaf kan besluiten de Overeenkomst op te zeggen indien dit aantal niet gehaald wordt. De Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardig Avontuur of op restitutie van de reissom. Reeds gemaakte kosten voor reisbagage en/of reiskosten zullen niet worden vergoed.

c. WeLeaf heeft in geval van overmacht het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden onder andere verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties.


d. Indien extreme weersomstandigheden het vertrek van het Avontuur onmogelijk maken of het Avontuur eerder doen eindigen, biedt WeLeaf een alternatief programma aan met een vergelijkbare ervaring. De deelnemer heeft recht op een gedeeltelijke restitutie van de reissom indien een vergelijkbare ervaring niet geboden kan worden.

8. Aard van de activiteiten en verantwoordelijkheden

a. Het Avontuur vindt plaats in de natuur, grotendeels in de buitenlucht. De Deelnemer is zich bewust dat het weer mogelijk oncomfortabel kan zijn.

b. De Deelnemer draagt gedurende het gehele Avontuur zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf/haarzelf.

c. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat zijn/haar fysieke en mentale gesteldheid en de meegebrachte uitrusting hem/haar in staat stellen aan het Avontuur deel te nemen. De Deelnemer ontvangt voor aanvang van het Avontuur informatie over de mee te nemen uitrusting, zoals kleding en andere toebehoren.

d. Wanneer blijkt dat fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid, en/of de meegebrachte uitrusting van de Deelnemer onvoldoende is/zijn om het Avontuur te voltooien en daardoor de veiligheid van de Deelnemer en/of de veiligheid of gemoedstoestand van andere personen in het gevaar komen, kan WeLeaf besluiten Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.

e. De Deelnemer dient instructies van WeLeaf en door WeLeaf ingeschakelde derden op te volgen voor zijn/haar eigen veiligheid.


9. Toepasselijke wetgeving

Op de Overeenkomst tussen de Deelnemer en WeLeaf is Nederlands recht van toepassing.